"Dobry nauczyciel nie nakazuje ci wejść do świątyni swojej wiedzy, a raczej prowadzi Cię na na próg twojego własnego umysłu"

Kahlil Gibran

 


Dla smutnych rodziców

"Bądź odważny jak poranne słońce
które codziennie wschodzi
nad nędzą tego świata.
Odwaga jest cennym darem
Bez niej trudno żyć i śmiać się
gdy mówimy : odwagi!
To jednocześnie mówimy:
nie jesteś sam.                                                   Phil Bosmans

„Kiedy patrzę nie wszystko widzę,
Gdy słucham nie wszystko słyszę,
Gdy bawię się z dzieckiem doświadczam go,
Gdy rozmawiam z rodzicami uczę się pokory”

 

 
Witaj na stronie startowej
Coś o mnie i moich kwalifikacjach

Trzy siostry pracujące w dogo. Która to Honda?

więcej filmów i zdjęć w galerii...


Od ponad 30 lat pracuję z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc terapię logopedyczną i pedagogiczną. Pracowałam jako nauczyciel i logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych, jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Byłam organizatorem licznych obozów szkoleniowych i integracyjnych. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Przez wiele lat prowadziłam drużyny Nieprzetartego Szlaku. Dzięki temu moje dotychczasowe doświadczenie praktyczne w pracy z osobami w normie intelektualnej  i z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową jest bardzo bogate.

 

Składa się na to:

1. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z WYKSZTAŁCENIA:

- Studia pedagogiczne ze specjalnością Resocjalizacja - Poznań

- Studia podyplomowe – Logopedia – Poznań

- Studia podyplomowe – Neurologopedia – Lublin

- Studia podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka - Wrocław

- Kwalifikacje – Oligofrenopedagogika – Poznań

- Kwalifikacje neuroterapeutyczne – EEGBiofeedback – EEGInstytut – Warszawa

Międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS i innymi metodami komunikacji alternatywnej - Warszawa

- Trener Masażu Shantala - Zielona Góra

Terapia Integracji Sensorycznej - Warszawa

- Terapia Craniosacral - Wrocław

- Dogoterapeuta - Kurs Zaawansowany Dogoterapii - Warszawa 2015

- Przewodnik psa pracującego w dogoterapii - Warszawa 2016

 

2. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

- Kinezjologia Edukacyjna – stopień I-III - Poznań 1999r

- Elementy terapii pedagogicznej – Poznań 1999r

- Integracja międzyprzedmiotowa – Poznań 1999r

- Techniki Celestyna Freineta w nauczaniu zintegrowanym – Poznań 2000r

- Praktyczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych – Poznań – 2001r

- Emisja głosu – I –II stopień -Poznań 2001r

- Psychologiczne aspekty terapii jąkania – Poznań – 2001r

- Zastosowanie ustno twarzowej terapii regulacyjnej metodą Castillo Moralesa w rehabilitacji logopedycznej – Poznań 2001r

- Metody wspomagania rozwoju funkcji przedjęzykowych i mowy – Poznań 2001r

- Praca z dzieckiem autystycznym z uwzględnieniem terapii logopedycznej – Poznań 2002r

- Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji – Poznań 2002r

- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym kształtowaniem mowy – Poznań 2002r

- Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy – Poznań 2002r

- Znaczenie i zastosowanie bajki relaksacyjnej w pracy logopedy z dzieckiem – Poznań – 2002r

- Diagnoza i terapia jąkania – cz. I/II – Poznań 2002r

- Dyslektycy są wśród nas – Poznań 2002r


- Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – Poznań 2002r

- Diagnoza wstępna na terenie klasy – Poznań 2003r

- Wykorzystanie literatury dziecięcej w terapii małego dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – Gdańsk 2003r

- jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą – Poznań 2003r

- Metody ruchu rozwijającego – poziom I-III – Gdańsk 2003r

- Prototypowe cechy zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia –Poznań 2003r

- Komunikacja interpersonalna w pracy logopedy – Poznań 2004r

- Problemy głosu i wymowy w pracy logopedy – Poznań 2004r

- Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po operacjach krtani – Poznań 2005r

- Technologia w komunikacji i edukacji – Poznań 2006r

- Diagnoza i terapia połykania powstałych na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych – Poznań 2006r

- Profilaktyka zaburzeń mowy podstawą  zapobiegania trudnościom w uczeniu się i niepowodzeniom w pracy zawodowej – Toruń 2007r

- Ortodoncja dla logopedów – Poznań 2007r

- Zastosowanie  Cyfrowego Korektora Mowy w programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dla osób jąkających się – Poznań 2007r

- Zaburzenia myślenia, języka i komunikacji w schizofrenii – Poznań 2007r

- Dyslalia ankyloglosyjna – Poznań 2007r

- Metody integracyjne w pracy z grupą – Swarzędz 2008r

- Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych w dysleksji rozwojowej – Poznań 2008r

- Związek zaburzeń metabolizmu wielonasyconych kwasów tłuszczowych i specyficznych trudności w uczeniu się – Poznań 2008r 

- Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie protezowania słuchu – Destiny, Starkey – Poznań 2008r

- Diagnoza i wczesna interwencja odruchów niemowlęcych – Poznań 2008r

- Metoda Dobrego Startu – Warszawa 2008r

- Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu. Wielospecjalistyczny trening słuchowy – Poznań 2008r

- Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie – Swarzędz 2009r

- Istota i terapia jąkania – Poznań 2009r

- Praca z osobami z Zespołem Aspergera – Poznań 2009r

- Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych – Swarzędz 2009r

- Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej – Swarzędz 2009r

- Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej - Swarzędz 2010 r

- Makaton - Program rozwoju Komunikacji – Poznań – 2010r

- Terapia ręki  - Warszawa 2011r

- Metody badania zagrożenia dysleksją – Poznań 2011r

- Programowanie języka dla dzieci zagrożonych afazją – Poznań 2011r

- Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – Poznań 2011r

- Wykorzystanie metod aktywizujących, jako wsparcie wychowawczej pracy nauczyciela – Swarzędz 2011r

- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Poznań 2011r

- Test SON R 2,5,7. Badanie i interpretacja wyników – Poznań 2012r

- Zasady manualnego sterowania głosek – wczesne objawy autyzmu – Poznań 2012r

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I – III – Swarzędz 2012r

- Wspieranie rozwoju młodszych dzieci w przedszkolu i szkole – Swarzędz 2013

- Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – Poznań 2013r

- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa - Wrocław 2013

- Kurs dogoterapii - Warszawa 2014

- Zastosowanie elementów Metody Werbo - Tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy - Warszawa 2014

- Dogoterapia w Edukacji Masowej i Pedagogice Specjalnej - Warszawa 2014

- Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji - Swarzędz 2015

- Terapia Czaszkowo - Krzyżowa - Moduł VI - Wrocław 2015

- Mandala w edukacji wczesnoszkolnej - Swarzędz 2016

- Edukacja włączająca uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera - Swarzędz 2016

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych , związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0 - 1rż)- Wrocław 2016

- Wykorzystanie metody audytywno - werbalnej w codziennej praktyce logopedycznej- Poznań 2016

- Programy i interwencje z udziałem psów - Edukacja i terapia z psem- Warszawa 2016

- Cykl spoktkań - Wokół komunikacji:

1. Techniki dzieci nietypowo rozwijających się,

2. VB-MAP standart światowy do oceny umiejętności językowych i społecznych,

3. Uczenie incydentalne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,

4. Uczenie się wyodrębnionych prób

- Zastosowanie kart metaforycznych w działaniach integracyjnych i rozwojowych - "Baśnie w obrazach - obrazy w ręku"- Swarzędz 2016


 
Copyright 2010 © Joomla